Regulamin

Warunki świadczenia usług

1. Właścicielem serwisu internetowego udostępnianego pod adresem pmcompass.com lub pmcompass.pl ("Serwis" lub PM Compass) jest spółka PM Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tkacka 47, kod poczt. 54-138, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000334516, NIP 894-298-34-03, REGON 021042692, o kapitale zakładowym 5000,00 złotych.
2. W celu korzystania z Serwisu, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz odnośnikami tutaj zawartymi, m.in. Polityką Prywatności (Polityka Prywatności) i zaakceptować go. Kliknięcie przycisku Załóż konto oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. PM Partner zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie są komunikowane użytkownikom z 30-dniowym wyprzedzeniem. Odbywa się to poprzez opublikowanie informacji na stronie PM Compass lub na koncie Użytkownika po zalogowaniu.
Niniejszym Regulaminem objęte są automatycznie wszelkie zmiany w Serwisie, w tym rozszerzenia lub uzupełnienia obecnej funkcjonalności oraz nowe wersje aplikacji. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian, oznacza ich akceptację. Najnowsza wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://pmcompass.pl/about/terms_of_use.
4. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu spowoduje usunięcie Konta. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu na własne ryzyko.


Definicje

Konto Użytkownika
Konto identyfikujące użytkownika systemu PM Compass posiadające unikalną nazwę (login) oraz hasło.

Konto Firmowe
Konto firmy, organizacji lub zespołu, w ramach którego zgrupowane są dane projektów oraz użytkownicy. Konto Firmowe w ramach systemu PM Compass jest identyfikowane poprzez poddomenę.

Konto Użytkownika Firmy
Konto Użytkownika Firmy umożliwia dostęp użytkownika systemu PM Compass (reprezentowanego poprzez Konto Użytkownika) do Konta Firmowego. Konto Użytkownika Firmy definiuje uprawnienia oraz zawiera dane, które identyfikują użytkownika w ramach Konta Firmowego, takie jak imię i nazwisko użytkownika oraz dane kontaktowe. Użytkownik systemu PM Compass może posiadać wiele Kont Użytkowników Firm, co pozwala na dostęp oraz pracę w ramach wielu Kont Firmowych.

Właściciel Konta Firmowego
Użytkownik systemu PM Compass, który jest właścicielem Konta Firmowego. Właściciel Konta Firmowego posiada pełne uprawnienia w ramach Konta Firmowego oraz, jako jedyny, ma możliwość zmiany danych tego konta.

Wykorzystanie terminu 'konto' w Regulaminie systemu odnosi się do Konta Użytkownika, Konta Firmowego lub Konta Użytkownika Firmy w zależności od kontekstu.


Rejestracja i Konta Użytkowników

1. Aby korzystać z Serwisu, trzeba mieć ukończone 13 lat.
2. Nie jest dozwolone zakładanie Kont Użytkowników poprzez automat.
3. Na potrzeby procesu rejestracji w Serwisie i/lub korzystania z funkcjonalności Serwisu, należy podać aktualne dane kontaktowe.
4. Konkretne Konto Użytkownika może być używane tylko przez jedną osobę. Nie jest dozwolone używanie tego samego Konta przez kilka osób. Każda osoba logująca się w ramach Konta Firmowego musi posiadać własne Konto Użytkownika.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy hasła do Konta. PM Partner nie jest w stanie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niezastosowania się do tego obowiązku.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści i działania, które mają miejsce w obrębie utworzonego przez niego Konta Firmowego, nawet jeśli wspomniane treści zostały zamieszczone przez innych Użytkowników, których przypisał do swojego Konta Firmowego.
7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu dla jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych oraz w sposób łamiący prawo, w tym m.in. prawa autorskie.
8. PM Partner zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez jakiegokolwiek powodu.


Płatności za korzystanie z Serwisu oraz zwroty

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni.
2. Po tym okresie, Użytkownik będący Właścicielem Konta Firmowego, zostanie poproszony o dokonanie płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. Oplata za korzystanie z Serwisu jest pobierana z góry w okresach miesięcznych i nie podlega zwrotowi. Podczas dokonywania każdej płatności można zdecydować, za ile miesięcy z góry dokonuje się płatności. Przy płatności za 12 miesięcy z góry, 2 miesiące są gratis.
4. W przypadku opóźnienia się płatności, PM Partner zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do usług do momentu zaksięgowania płatności.
5. Nie dokonanie płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, oznacza rezygnację z korzystania z Serwisu. Użytkownik nie ma obowiązku wysyłać odrębnego powiadomienia o rezygnacji.
6. Wszystkie płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej (karta płatnicza, przelew bankowy, PayPal). Obsługa płatności realizowana jest przez profesjonalne podmioty zewnętrzne (eCard i PayPal).
7. Wszystkie ceny podawane są w dolarach amerykańskich lub w złotych polskich. Należy pamiętać, że w przypadku kart płatniczych, bank może naliczyć opłaty za przeliczenie waluty.
8. Niezależnie od tego, ile miesięcy zostało opłaconych z góry, w przypadku rezygnacji z usług przed końcem opłaconego okresu korzystania z Serwisu, poniesione koszty za niewykorzystane miesiące nie są zwracane. Mając na uwadze dobro naszych wszystkich klientów i chcąc utrzymać niski poziom kosztów administracyjnych, deklarujemy że od tej reguły nie będzie wyjątków.


Zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wybranego planu abonamentowego

1. W przypadku przejścia na wyższy plan abonamentowy w trakcie bieżącego okresu użytkowania serwisu, kwota zamówienia jest pomniejszana o wartość niewykorzystanego, a opłaconego okresu. W kolejnym okresie rozliczeniowym zostanie pobrana pełna cena za nowy plan.
2. W przypadku przejścia na niższy plan abonamentowy w trakcie bieżącego okresu użytkowania serwisu, niższy abonament zostanie naliczony w kolejnym okresie rozliczeniowym. PM Partner nie zwraca różnicy za pozostałą część okresu rozliczeniowego.
3. Przejście na niższy plan abonamentowy jest możliwe, jeśli Konto uwzględnia ograniczenia dyktowane poprzez wybór planu (liczba projektów, przestrzeń dyskowa, itp.).
4. Należy się liczyć z tym, że obniżenie planu abonamentowego może spowodować utratę danych oraz zakresu funkcjonalnego w ramach Konta. PM Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki takiej zmiany.


Zmiany w Serwisie i Cenniku

1. PM Partner zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania, czasowo lub na stałe, usług świadczonych w ramach Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części) w dowolnym czasie z dowolnego powodu, z lub bez powiadomienia.
2. Zmiany cen w Serwisie są komunikowane z 30-dniowym wyprzedzeniem. Odbywa się to poprzez opublikowanie informacji na stronie PM Compass lub na koncie Użytkownika po zalogowaniu.
3. PM Partner nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzanych zmian, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług w Serwisie. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).


Rezygnacja i usuwanie Kont Użytkowników

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług Serwisu i usunąć swoje Konto w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy. Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie miesiąca, który został z góry opłacony, PM Partner nie zwraca poniesionych opłat, jednocześnie opłaty za kolejny miesiąc nie zostaną już naliczone.
2. Rezygnacja z usług Serwisu wchodzi w życie z dniem jej przesłania lub, na prośbę Użytkownika, z końcem opłaconego okresu. Konto i zawarte w nim informacje zostanie usunięte w ciągu 90 dni od otrzymania rezygnacji i dane te nie będą mogły być odzyskane.
3. Rezygnacja z usług Serwisu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4. PM Partner ma prawo zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, a także odmówić jego rejestracji w danej chwili lub w przyszłości, bez podania przyczyny. Taka sytuacja oznacza zawieszenie lub usunięcia Konta Użytkownika lub dostępu do Konta oraz utratę lub zablokowanie dostępu do zawartości Konta.
5. PM Partner zastrzega sobie prawo do usunięcia danych nieopłaconych Kont użytkownika, które są nieaktywne lub nieopłacone przez nieprzerwany okres 90 dni. W takiej sytuacji, wysyłany jest wcześniej e-mail, informujący o planowanym usunięciu danych.


Forum i Baza Wiedzy

1. PM Compass udostępnia wszystkim odwiedzającym serwis użytkownikom Forum i Bazę Wiedzy, (zwane łącznie "Fora publiczne"). Wszelkie informacje publikowane w tych obszarach są powszechnie dostępne.
2. Zamieszczając jakiekolwiek treści na Forach publicznych, Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich. Jednocześnie, opublikowanie treści na Forach publicznych, oznacza udzielenie PM Partner oraz wszystkim użytkownikom PM Compass zgody na ich wykorzystanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie, bezterminowo i bez ograniczeń na całym świecie bez żadnych roszczeń.
3. Odpowiedzialność za treści publikowane na Forach publicznych spoczywa na ich autorach. PM Partner nie kontroluje żadnych treści, wiadomości, informacji lub plików, które osoby odwiedzające serwis zamieszczają na Forach publicznych.
4. PM Partner nie ma obowiązku utrzymywania For publicznych i może w każdej chwili przestać je udostępniać oraz skasować wszelkie treści na nich zamieszczone, w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
5. PM Partner nie ma obowiązku monitorowania zawartości For Publicznych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich treści, informacji lub materiałów, w całości lub w części, bez uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania, jeśli według opinii PM Partner:
- naruszają one Regulamin, obowiązujące przepisy prawne, prawa innych osób, w tym prawa wynikające z prawa autorskiego, znaku towarowego lub patentu, prawa do upublicznienia lub prywatności, praw z zakresu prawa o zniesławienie;
- zawierają wirusy lub inne elementy, które potencjalnie mogą zakłócać, niszczyć lub ograniczać funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego;
- są niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, bluźniercze lub nieprzyzwoite lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa.


Prawa autorskie i własności

1. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie są ich własnością i PM Partner nie nabywa do nich żadnych praw.
2. PM Partner nie przegląda żadnych treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, ma jednak prawo (ale nie obowiązek) odmowy zamieszczeniu lub usunięcia wszelkich treści, jeśli otrzyma drogą elektroniczną lub pocztą zgłoszenie o zamieszczeniu treści niezgodnych z prawem lub budzących wątpliwości moralne.
3.Prawa autorskie do Serwisu i jego poszczególnych elementów należą do PM Partner (copyright 2000-2012 PM Partner). Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych z Serwisu bez pisemnej zgody od PM Partner.


Ogólne warunki

1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Usługa świadczona jest na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne".
2. Wsparcie techniczne oferowane jest tylko Użytkownikom opłacającym abonament, za pośrednictwem poczty elektronicznej (staramy się odpowiadać tego samego dnia).
3. Zabrania się modyfikowania, dostosowywania lub włamywania do Serwisu, a także tworzenia innych stron internetowych, które mogłyby wprowadzać użytkowników w błąd i sprawiać wrażenie, że są powiązane z PM Compass lub PM Partner.
4. PM Partner nie ma obowiązku, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania treści oraz Kont zawierających treści, które według opinii PM Partner są niezgodne z prawem, obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub niniejszy Regulamin .
5. Słowne, fizyczne lub pisemne obrażanie klientów, pracowników i współpracowników PM Partner skutkuje natychmiastowym usunięciem Konta.
6. Użytkownik akceptuje fakt, że treści przesyłane do Serwisu mogą być przetwarzane lub przekazywane w sposób niezaszyfrowany. W szczególności dotyczy to:
- Transmisji danych przez różne sieci teleinformatyczne;
- Zmian związanych z koniecznością dostosowania do wymagań technicznych niektórych sieci i urządzeń.
7. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Serwisu i do Serwisu wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym.
8. PM Partner nie gwarantuje, że:
a) Serwis spełni Państwa specyficzne wymagania,
b) Serwis będzie świadczył usługi w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów,
c) wyniki i dane uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu będą dokładne i wiarygodne,
d) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, udostępnianych i świadczonych za pośrednictwem Serwisu spełni Państwa oczekiwania,
e) wszelkie błędy w Serwisie będą poprawione.
9. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość i akceptuje fakt, że PM Partner nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika obejmujące m.in. utratę zysków, wizerunku, danych lub innych wartości niematerialnych (nawet jeśli PM Partner został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z:
a) korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu,
b) dostępu lub braku dostępu do usług, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych z Serwisu,
c) nieautoryzowanego dostępu do danych,
d) oddziaływania osób trzecich na Serwis,
e) usunięcia Konta,
d) wszelkich innych przyczyn związanych z Serwisem,
niezależnie od tego czy straty te były efektem bezpośrednim lub pośrednim, były przypadkowe czy zamierzone.
10. Zaniechanie PM Partner w zakresie egzekwowania warunków zawartych w Regulaminie nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa. Regulamin jest częścią umowy pomiędzy Użytkownikiem i PM Partner oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem i PM Partner (w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
11. Ewentualne naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać do PM Partner


Polityka prywatności

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez PM Compass określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: http://pmcompass.pl/about/privacy.


Kontakt z PM Partner

Zalecaną formą kontaktu jest przesłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy .

Dane adresowe siedziby Spółki:

PM Partner
ul. Tkacka 47
54-138 Wrocław
Telefon: +48 601757883
Fax +48 717072414


Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 24 maja 2018r.