Szkolenia

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki

Tagi: zarządzanie projektami

Cel szkolenia to zaznajomienie uczestników z tematyką zarządzania projektami, podniesienie ich kwalifikacji. Przedstawia różnicę między metodykami zarządzania projektami, co ma skutkować w dobrym ich doborze w przyszłości.

CZAS TRWANIA: 2 DNI
GRUPA: 8-12 OS.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą:
- wiodących metodyk oraz najskuteczniejszych technik zarządzania
- całego cyklu życia projektu (od planowania po jego zmaknięcie)
- Lessons learned

Metoda prowadzenia szkolenia:
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Zapewnia to maksymalną aktywizację uczestników, dzięki czemu wiedza jest lepiej przyswajana, a rozwijanie umiejętności praktycznych skuteczniejsze.
Możliwe jest także bieżące dostosowywanie zakresu i metod prowadzenia szkolenia do poziomu wiedzy uczestników.

Stosowane metody dydaktyczne:
- ćwiczenia (rozwiązywanie zadań indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych)
- grupy dyskusyjne (wymiana doświadczeń)
- grupy zadaniowe (opracowujące problemy)
- mini-wykłady (systematyzacja materiału)
- studia przypadków


Adresaci szkolenia
Średni i wyższy szczebel kierowniczy, kierownicy projektów

Zakres szkolenia
- Organizacja a projekty- przyczyny niepowodzeń projektów, specyfika projektów, typy organizacji
- PRoject IN Controlled Environment (PRINCE2)- podstawy, wdrażanie PRINCE2
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK)- czym jest PMBOK, wzdrażanie, narzędzia, obszary wiedzy
- Kontekst organizacyjny przedsięwzięcia- otoczenie organizacyjne projektu, program i porfel projektów, jego otoczenie proceduralno - prawno - techniczne
- Dekompozycja projektu- etapy zarządcze, fazy, etapy techniczne, okno planowania a etapy, kluczowe role, finanse w projekcie
- Planowanie prac- procesy, techniki planowania, metody harmonogramowania, techniki estymacji kosztów i czasu, rezerwy
- Sterowanie realizacją planu- techniki, narzędzia, sprawozdawczość projektowa, metoda Earned Value
- Sterowanie realizacją projektu w warukach zagrożenia- plan zarządzania ryzykiem, komunikacja w warunkach kryzysu, motywacja
- Relacja dostawca – zamawiający- motywy wspólpracy, business case, typy kontraktów, odbiór końcowy
- Zamknięcie projektu- sprawy techniczne, rozliczenie projektu, przegląd i działania poprojektowe
- Metodyka wobec projektów szczególnie trudnych- "marsz śmierci", projekt zagrożony


Zapisz się na valuetank.com!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!